• Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTSDers SaatiLABUygulama PÇÖn Gereksinim
1.YIL / 1. DÖNEM
KİM104Biyolojik Bilim ve Mühendisler İçin Genel Kimya45320
MOD107Biyoloji24200
İNG101İngilizce I33300
MAT101Matematik I45400
FİZ101Genel Fizik I46320
GDM101Gıda Müh. Giriş13100
TUR101Türkçe22200
AIT101Atatürk İlke ve İnkilapları22200
1.YIL / 2. DÖNEMKİM122Organik Kimya35220KİM104
İNG102İngilizce II33300İNG101
MAT102Matematik II46400MAT101
MOD016Bilgisayara Giriş ve Prog.33300
FİZ102Genel Fizik II46320FİZ101
TÇ102Teknik Çizim33300
TUR102Türkçe22200
AIT102Atatürk İlke ve İnkilapları22200
2.YIL / 1. DÖNEMGDM201Kütle ve Enerji Denklikleri36300KIM104
MOD217Mikrobiyoloji35320MOD107
GDM205Biyokimya35320KIM104
İNG201İngilizce İletişim33300İNG102
MAT201Difransiyel Denklemler46400MAT102
TOKSTeknik Olmayan Kısıtlı Seçmeli35300
2.YIL / 2. DÖNEMGDM202Termodinamik46400GDM201
GDM206Gıda Mikrobiyolojisi44410MOD217
GDM212Gıda Müh. İşlemleri I46420MAT201
KİM212Analitik Kimya35320KIM104
GDM214Mühendislik Malzemeleri34300KIM104
TOKSTeknik Olmayan Kısıtlı Seçmeli35---
3.YIL / 1. DÖNEMGDM300Yaz Stajı I02000
GDM301Enstümental Analiz36320KIM212
GDM303Gıda Kimyası I36300KIM122
GDM311Gıda Müh. İşlemleri II46400GDM212
MAT251Olasılık ve İstatistik36300MAT101
TSTeknik Seçmeli24200
3.YIL / 2. DÖNEMGDM302Gıda Analizleri35320GDM301
GDM304Gıda Kimyası II35300GDM 303
GDM306Reaksiyon Kinetiği35300GDM 303
GDM312Gıda Müh. İşlemleri III46400GDM 311
TOKSTeknik Olmayan Kısıtlı Seçmeli35300
TSTeknik Seçmeli24200
4.YIL / 1. DÖNEMGDM400Yaz Stajı II02000
GDM401G.M. Proses Araş. Ve Tasarım I35300GDM 312
GDM403Proses Kontrol35300GDM 312
GDM407Gıda Ambalajlama23200
GDM411Gıda Teknolojisi35300
TSTeknik Seçmeli35300
TSTeknik Seçmeli35300
4.YIL / 2. DÖNEMGDM402G.M. Proses Araş. Ve Tasarım II37300GDM 401
GDM404Gıda Kalite Kontrolü37300GDM 302
GDM412G.M. İşlem Laboratuvarları36320GDM 312
TSTeknik Seçmeli35300
TSTeknik Seçmeli35300
Toplam151240

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTSDers SaatiLABUygulamaÖğrenme Oturumları
BPDÖ
GDM320Endüstriyel Mikrobiyoloji242001111
GDM321Gıda Biyoteknolojisi242001111
GDM322Beslenme İlkeleri242001111
GDM323Gıdaların Fiziksel Özellikleri242001111
GDM421Tahıl Teknolojisi353001111
GDM422Fermentaston Teknolojisi353001111
GDM423Meyve ve Sebze Teknolojisi353001111
GDM424Su ürünleri Teknolojisi353001111
GDM425Yağ Teknolojisi353001121
GDM426Süt Teknolojisi353201111
GDM427Et İşletme Teknolojisi353001111
GDM430İşletme Sanitasyonu353001111
GDM431Gıda Ekonomisi ve İşletmesi353001111
GDM432Gıda Mevzuatı353001111

PÇ: Problem Çözme BP:Bilgi Pekiştirici D:Düzeltici Ö:Öğretici
 

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıKrediAKTSDers SaatiLABUygulamaÖğrenme Oturumları
BPDÖ
MOD426Mühendisler İçin Ekonomi353000220
MOD427Mühendisler İçin İşletme353000220

PÇ: Problem Çözme BP:Bilgi Pekiştirici D:Düzeltici Ö:Öğretici
 

Ders İçerikleri

MAT101- Matematik 1 (4-0)4
Fonksiyonlar, limitler ve devamlılık, türevler, ortalama değer teoremi, grafik çizimi, integraller, logaritmik, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri, L’hospital’s kuralı, integral teknikleri ve integrallerin uygulamaları, düzgün olmayan integraller.

MAT102-Matematik II (4-0)4
Düzlem ve kutupsal (polar) koordinat sistemi, kutupsal koordinatlarda alan hesapları, eğrilerin uzunluğu, birden fazla değişkenlerin limitleri, devamlılık, ve türevleri, Lagrange çarpanları, çift integral hesaplamaları ve uygulamaları, çizgi integrali, Green teoremi, diziler, sonsuz seriler, güç serileri, Taylor teoremi, kompleks sayılar.
Ön koşul: MAT101

KİM104-Biyolojik Bilim ve Mühendisler için Genel Kimya (3-2)4
Metrik system, atom teorisi ve stoichiometry ye giriş, maddenin fiziksel ve yapısal özellikleri, elementler arası periyodik ilişki ve periyodik tablo, gaz hali, kimyasal termodinamik, enerji ve entalpi, elektrik kimyası, kimyasal bağlar.

MOD107 - Biyoloji (2-0)2
Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin özellikleri, hücrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, hücre membranı yapısı ve fonksiyonu, hücre membranında taşıma, organeller, aerobik, anaerobik solunum ve fermantasyon, fotosentez, kemosentez, ribozomlar ve protein sentezi, sentrioller, DNA replikasyonu ve tamiri hücre bölünmesi.

FİZ101- Genel Fizik I (3-2)4
Ölçüm, vektör, kinematik, kuvvet, kütle, Newton’un kanunları ve bu kanunların uygulamaları, iş ve kinetik enerji, lineer momentum korunumu, itme, çarpışma, dönme, eğlemsizlik momentumu, tork, açısal momentum, açısal momentum korunumu, statik denge.

FİZ102- Genel Fizik II (3-2)4
Elektrik şarj, Coulomb kuralı, elektrik alanları, Gauss kuralı, elektrik potansiyel, kapasitans ve yalıtkanlar, akım ve direnç, Ohm kuralı, elektrik iletişim, doğru akım devreleri, Kirchoff kuralı, magnetik alanlar, magnetik alan üretenler, Biot-Savart kuralı, Amper kuralı, Faraday’ın endüksiyon kanunu, indüktörlerin indüktansı, ışığın prensipleri, yansıma ve kırılma, geometrik optik, düz ve sferik aynalarda şekillenme, ince camlar.
Ön koşul: FİZ101

İNG101- İngilizce I (3-0)3
Hedef öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, gramer düzeyini yükseltmek ve kelime haznesini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili işleyip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.

İNG102- İngilizce II (3-0)3
Öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir, öğrencilerin konu alanlarıyla ilgili temel literatürü takip edebilmeleri için gerekli olan alt yapıyı oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlar.
Ön koşul: İNG101

GDM205- Biyokimya (3-2)3
Hücre yapısı ve hücre zarından madde taşınması, metabolizmaya giriş, karbonhidrat metabolizması, biyolojik oksidasyon, fotosentez, lipit metabolizması, aminoasit metabolizması, nükleik asitlerin tanımı ve biyosentezi, nükleotitlerin biyosentezi, proteinlerin biyosentezi, enzimler, koenzimler. Ön koşul: BIO101

MOD217 Mikrobiyoloji (3-2)3
Mikroorganizmaların genel özellikleri, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, , mikroorganizmaların çoğalması, besiyerleri ve sterilizasyon, bakteriler,mayalar, küfler, algler, protozoalar ve virüsler, mikrobiyal metabolizma, mikrobiyal genetik, mikroorganizmalar arası iletişim ve ilişkiler.
Ön koşul: BIO101

KİM122- Organik Kimya (2-2)3
Organik bileşiklerin yapıları ve isimlendirilmeleri, hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler, alkinler ve aromatik hidrokarbonlar), organik halojen bileşikleri, alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar, karboksilik asitler, açil bileşikler (asit halojenürler, asit anhidritler, esterler, amidler, nitriller), aminler, stereoizomerlik.
Ön koşul: KİM101

MAT201- Difransiyel Denklemler (4-0)4
Adi ve kısmi diferansiyel denklemeler, açık çözüm yöntemleri, birinci dereceden diferansiyel denklemeler, ayrılabilir ve homojen diferansiyel denklemler, lineer adi diferansiyel denklemeler, Bernoulli diferansiyel denklemleri, Cauchy- diferansiyel denklemleri, yüksek dereceli diferansiyel denklemler, Laplace transformları, diferansiyel denklemlerin seri metodu ile çözümlerine giriş, lineer diferansiyel denklem sistemleri.
Ön koşul: MAT102

KİM212- Analitik Kimya (3-2)3
Analitik kimyada temel kavramlar, gravimetrik ve titrimetrik analiz yöntemleri, sulu çözeltiler ve derişim birimleri, stokiyometrik bağıntılar ve denge hesaplamaları, nötralizasyon titrasyonları ve uygulamaları, kompleks oluşumu, yükseltgenme-indirgenme titrasyonları.
Ön koşul:KİM104

GDM301 – Enstrümental Analiz (3-2)3
Spektroskopinin temel ilkeleri, ultraviyole ve görünür bölge spekstroskopisi, UV-VIS spektrofotometreleri, analitik uygulamaları, floresans ve fosforesans spektroskopisi yöntemleri, refraktometrik ve polarimetrik yöntemler ve ölçümler, atomik absorbsiyon ve alev emisyon spektroskopisi, kromatografi: ilkeleri ve analitik uygulamaları, kağıt kromatografisi, sıvı ve gaz kromatografisi, HPLC ve GC uygulamaları.
Ön koşul:KİM212

MAT251- Olasılık ve İstatistik (3-0)3
Olasılığın tanımı, olaylar, permütasyonlar ve kombinasyonlar, koşullu olasılık ve Bayes kuralı, rassal değişken ve fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılımlar, birim, kütle, veri çözümlemeleri, merkezi eğilim ölçüleri.
Ön koşul: MAT101

MOD016 - Bilgisayara Giriş ve Programlama (3-0)3
Temel bilgilere giriş, bilgisayar donanımının ve programın kuruluşu. Bilgisayar dili kavramı ve verilerin bilgisayarda tasviri, sayısal, real, ve karakter veri çeşitleri. Algoritmalar ve akış şemaları. Pascal programlama dilindeki özellikler ve temel program yapısı. Input/output komutları. Kontrol ve döngü yapıları. Dizinler. Modüler programlama yapısı: Prosedürler ve fonksiyonlar.

AİT 101 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I (2-0) 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Milli Mücadele için ilk adım, kongreler yoluyla teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşının yönetimini ele alması. Sevr Antlaşması. Sakarya Zaferi’ne kadar siyasi olaylar. Sakarya Savaşı’na kadar askeri gelişmeler. Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz. Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. Türk İnkılâbının stratejisi. Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi. Hukuk alanında yapılan inkılâplar. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar. İktisâdi alanda yapılan inkılâplar. Çok partili hayata geçme denemesi ve bazı iç siyasi olaylar. Sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılâplar. Atatürk dönemi Türk dış politikası. 1923-1932 yılları Arası Türk dış politikası. 1932-1938 yılları arasında Türk dış politikası. Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık, Devletçilik. Laiklik, İnkılâpçılık

GDM101- Gıda Mühendisliğine Giriş (1-0)1
Gıda Mühendisliğinin tanımı ve önemi, diğer bilim dalları ile ilişkisi, gıdaların temel özellikleri ve fonksiyonu, gıda işleme yöntemleri, gıda muhafaza teknikleri.

GDM202- Termodinamik (4-0)4
Termodinamiğin temel prensipleri, kimyasal denge kavramı, sıcaklık ve tersinirlik, termodinamiğin birinci yasası, ısı ve iş kavramları, termodinamiğin ikinci yasası ve entropi, durum eşitlikleri ve saf maddelerin termodinamik özellikleri, kapalı ve açık sistemlerin tasarımı ve analizleri, güç jeneratörleri ve soğutma için döngülü proseslerin termodinamik analizi, gıda mühendisliğinde termodinamik uygulamalar.
Ön koşul:GDM201

GDM212 – Gıda Mühendisliği İşlemleri I (4-2)4
Boyut analizi, aktarım olayları ve akışkanlar mekaniği, akışkanların özellikleri, viskozite, yoğunluk, yüzey gerilimi, Newton viskozite yasası, akışkanların statiği, manometreler, akışkanların akımı, kütle denkliği, akım karakteristikleri, laminer akım, sınır tabaka teorisi, momentum denkliği, hız profilleri, genel enerji denkliği ve sürtünme, daldırılmış cisimlerin çevresindeki akım, akışkan akımının ölçülmesi, sıvıların karıştırılması.
Ön koşul:MAT201

GDM311 – Gıda Mühendisliği İşlemleri II (4-0)4
Temel tanıtım ve kavramlar, kararlı rejimde bir boyutlu ısı iletimi, kararsız rejimde ısı iletimi, taşınımla ısı transferinin prensipleri, zorlanmış taşınımla ısı transferinde ampirik ve pratik bağıntılar, doğal taşınımla ısı transferi, ısı iletimi problemleri için sayısal yöntemler, yoğuşma ve kaynama, radiasyonla ısı aktarımı.Isı değiştirgeçleri. Gıdalarda buharlaştırma, konsantrasyon işlemleri, kurutma, dondurarak kurutma, soğutma ve dondurma işlemleri, ısıl işlem uygulamaları.
Ön koşul:GDM212

GDM312 – Gıda Mühendisliği İşlemleri III (4-0)4
Kütle transferini temelleri. Yayılma prensibi ve denge prosesi.Gıda malzemelerinde kurutma, kristalleştirme, distilasyon, ekstrasyon, kurutma,ve membranlı ayırma prosesleri ve bu proseslerde kütle transferleri.
Ön koşul:GDM311

GDM302 – Gıda Analizleri (3-2)3
Örnek alma, örneklerin analize hazırlanması, sonuçların değerlendirilmesi, su ve toplam kuru madde analizleri, mineral madde ve kül analizleri, pH ve titrasyon asitliği, yağ, protein, karbonhidrat ve lif analizleri, enzim aktivitesinin belirlenmesi, vitamin analizleri, gıdalarda pestisit ve mikotoksin analizleri, reolojik analizler, renk analizleri, duyusal değerlendirme.
Ön koşul:GDM301

GDM306 – Reaksiyon Kinetiği (3-0)3
Reaksiyon hızı, reaksiyon hız teorileri, gıdalardaki reaksiyonların hızı üzerine etki eden faktörler, gıdalardaki reaksiyonlar için kinetik parametrelerin hesaplanması (reaksiyon hız sabitleri ve yarıömür süreleri), gıdalardaki reaksiyon hızları üzerine sıcaklığın etkisi (aktivasyon enerjisi ve Q10 değerleri). Biyolojik tepkimelerin kinetiği. Hücre kültürlerinde biyokütle üretiminin, besin kulanımının ve ürün oluşumunun kinetiği. Mikrobiyolojik ölümün ve enzim inaktivasyonunun kinetiği.
Ön koşul:GDM303

GDM403- Proses Kontrol (3-0)3
Gıda Endüstrisinde proses kontrolünün önemi, proses kontrolü prensiplerine giriş, kontrol hedefleri, bozukluklar ve manipüle edilmiş değişkenlerin tanımları, matematiksel modellemenin temelleri, proses kontrol elemanları, açık ve kapalı döngü sistemlerinin tanımları, aktarım fonksiyonları ve akış şemaları, kontrolörlerin çeşitleri ve seçimi, kontrol şemalarının çeşitleri ve seçimi. Bazı Gıda Mühendisliği işlemlerinin proses kontrolleri (biyoreaktörler, haşlama, pastörizasyon ve sterilizasyon, kurutma, dondurma, buharlaştırma ve konsantrasyon, pişirme ve ekstrüzyon).
Ön koşul:GDM312

GDM214 – Mühendislik Malzemeleri (3-0)3
Malzemeler ve özellikleri, atomsal yapı ve atomlar arası bağlar, kristal yapı, kristal kusurlar, katı çözeltiler, malzemelerin mekanik özellikleri, elastik ve plastik şekil değiştirme, çekme, basma ve eğilme durumalrında malzeme davranışları, sertlik ve sertlik ölçümü, dislokasyon ve güçledirme mekanizmaları, faz dengesi, faz diyagramı, demir-karbon sistemler, katı reaksyonlar, mikroyapılar, seramiklerin yapı ve özellikleri. Polimer yapıları, inorganik, organik ve kompozit malzemelerin yapıları ve temel özellikleri.
Ön koşul:KİM104

TÇ102 - Teknik Çizim (3-0)3
Bilgisayar destekli tasarıma giriş, teknik resimin prensipleri, çizim aşamaları, çizgi çeşitleri, izometrik ve oblik görünüşler, görünüşlerin yerleştirilmesi, grup ve imalat resimleri, kesit görünüş çizimleri, toleranslar ve ölçülendirme.

İNG201- İngilizce İletişim (3-0)3
Bu ders, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi ve özellikle okuduğunu anlama, yazma ve konuşma yetilerini geliştirmek ve onlara daha kapsamlı bir akademik bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir. Amaç ingilizce düzeyi ve akademik dil becerileri kazandırma yanında, kültürler ve uluslar arası konularda öğrencilerin kavrama becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Ön koşul: İNG102

MOD427 - Mühendisler İçin İşletme (3-0)3
Yönetimin prensipleri. Fonksiyonlar ve manejerler. Organizasyon ve çevre. Pazarlama yönetimi. Üretim yönetimi. Personel yönetimi. Yönetimsel kontrol. Hesap tutmak ve finans raporları. Gelir gider hesaplamaları ve genel kontrol.

MOD426 - Mühendisler İçin Ekonomi (3-0)3
Mühendislikte karar vermenin elkonomik olarak analizi. Fiyat kavramı. Ekonomik çevre. Fiyat ve istek bağıntıları. Rekabet. Yap veya satın al çalışmaları. Para-zaman bağıntısının prensipleri ve uygulamaları. Değer kaybetmek. Para ve bankacılık. Fiyat değişikliği ve enflasyon. İş yeri ve şirket finansı.

GDM201- Kütle ve Enerji Denklikleri (3-0)3
Birim ve boyut sistemleri, boyutsal denklemler, Konsantrasyon, kuvvet, ağırlık, basınç ve sıcaklık. Süreç, işlem ve sistem çeşitlerinin tanımlanması, bir sürecin akım şeması ile gösterilmesi. Kararlı koşullardaki açık sistemler için kütle denklikleri, geri dönüşüm (recycle), atık(purge) ve baypas olan kararlı koşullardaki açık sistemler için kütle denklikleri, kimyasal reaksiyon içeren ve içermeyen işlemler için kütle denklikleri. Gazlar ve buharlar, doygunluk ve nem. Enerji denkliklerinin genel terimleri. Reaksiyon olan ve olmayan sistemler için enerji denklikleri. Fiziksel ve kimyasal ısı etkileri, buhar tablolarının kullanımı. Aynı zamanda yapılan madde ve enerji dengeleri. Nemlendirme ve psikrometrik diagram kullanımı.
Ön koşul: KİM104

GDM206 – Gıda Mikrobiyolojisi (4-1)4
Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların önemi (bulaşma kaynakları, gıda kaynaklı bakteriler, küfler, mayalar, virüsler ve parazitler), gıdalarda mikroorganizma gelişimini etkileyen iç ve dış faktörler, indikatör mikroorganizmalar, değişik gıdalarda görülen mikrobiyel bulaşma ve bozulmalar, gıdalarda mikroorganizmaların neden olduğu kimyasal değişmeler, mikrobiyel sayı ve önemi, gıdalarda mikrobiyolojik analizler.
Ön koşul:MOD217

GDM303 – Gıda Kimyası I (3-0)3
Gıdaların kimyasal bileşimi, gıdalarda suyun işlevi (suyun özellikleri, sorbsiyon izotermleri ve su aktivitesi), karbonhidratlar, proteinler, lipitler, enzimler (gıdalardaki başlıca enzimler ve enzimatik değişmeler), fenolik bileşikler ve pigmentler.
Ön koşul:KİM122

GDM304 – Gıda Kimyası II (3-0)3
Vitaminler (sınıflandırma, suda çözünen vitaminler, yağda çözünen vitaminler), mineraller (minerallerin besinsel özellikleri, gıdalardaki mineral dağılımı, toksik elementler), gıda katkıları (tanımı ve işlevleri, toksikolojik değerlendirme, koruyucular, renklendiriciler, antioksidanlar, tatlandırıcılar, emülgatörler), kalıntı ve kontaminantlar (toksikolojik değerlendirme, metalik kontaminantlar, radyonükleitler, pestisitler, hormonlar, antibiyotikler, mikotoksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar), gıdalardaki doğal toksik bileşikler.
Ön koşul:GDM303

GDM401- GM Proses Araştırma ve Tasarımı I (3-0)3
Bir yarıyıl boyunca öğrenciler, Gıda Mühendisliği alanında belirli bir prosesi kütüphane, bilgisayar ve/veya laboratuvar destekli çalışmalarla araştırmakta, yayın hazırlama ilkeleri doğrultusunda yazmakta ve sözlü olarak sunulmasına yönelik kapsamlı bir proje hazırlamaktadırlar. Gıda endüstrisinde kullanılan araçların örnek çalışmalarla tasarımı ve optimizasyonu. İşlem şartlarının optimizasyonu. Her örnek için (pompalar ve kompresörler, sentrifügasyon, ısı değiştiriciler, pastörizasyon, damıtma, paketleme, kurutma, buharlaştırma, kristalizasyon, fermentörler), mühendislik işlemlerinin prensiplerinin teknik spesifikasyonlarla beraber tasarım raporunda ayrıntılı olarak değerlendirilmesi.
Ön koşul:GDM312

GDM402- GM Proses Araştırma ve Tasarımı II (3-0)3
GDM401 dersinin devamıdır. Bu yayın kapsamında, proseste kullanılan önemli araçların ve birimlerin bilgisayar teknikleri ve temel mühendislik bilgileri kullanılarak analizi, işletme giderlerinin hesaplanması ve optimizasyonu, gıdaların fiziksel ve taşınım özelliklerini kullanarak belli başlı temel işlem şartlarının optimizasyonu, gıda işletmesinin proses tasarımının etkin su, enerji ve hammadde kullanımı ile olan ilişkisianaliz edilecektir.
Ön koşul:GDM401

GDM407- Gıda Ambalajlama (2-0)2
Ambalajın fonksiyonu ve gıda ambalajlamanın önemi, gıda ambalajlama materyali, kağıt, metal, cam ve plastik ambalaj materyallerinin yapısı ve özellikleri, çok katlı ambalaj materyali ve özellikleri, gıda ambalajlama sistemleri, aseptik ambalajlama, vakumda ambalajlama, modifiye atmosferde ambalajlama, taze ve işlenmiş gıdaların ambalajlanması, ambalajlı gıdaların raf ömrü, gıda-ambalaj etkileşimleri, ambalaj kontrolü, ambalajlamada güvenlik ve yasal durum.

GDM411- Gıda Teknolojisi (3-0)3
Gıda hammaddeleri, ürünlerin kullanımı, prosesi, üretim teknikleri, ambalajlanması, saklanması, dağıtılması konusunda her gıda grubundan örnekleme. Dönem ödevi olarak belli gıda teknolojileri öğrencilere projelendirilecektir.

GDM404- Gıda Kalite Kontrolü (3-0)3
Kalite kavramı ve gıda kalite kriterleri, kalite güvencede temel kavramlar ve ilgili tanımlar (ISO, GMP, HACCP, GAP), kalite güvence organizasyonu ve görevleri, kalite kontrol kartları ve yorumu, gıdalarda renk, tekstür ve reolojik özellikler, gıdaların duyusal özellikleri ve duyusal analiz yöntemleri, gıda kalitesi ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, gıdalarda kalite değişimi, kontrol ölçütleri ve raf ömrü, gıdalarda kusur tipleri ve belirlenmesi.

GDM412- GM işlem Laboratuvarları (3-2)3
Belirli bir gıdanın üretimi, taze veya depolama sırasındaki kalite analizleri, rapor tutma, üretim öncesi ve rapor sonrası bilgilerin izlenmesi, değerlendirilmesi.
Ön koşul:GDM312

GDM320 – Endüstriyel Mikrobiyoloji (2-0)2
Endüstriyel mikrobiyolojinin tanımı, fermantasyon, ekipman ve kullanımı, fermentasyon işlemleri, inokulum, fermentasyon ve stok kültür ortamları, endüstri çapında fermentasyon ve verimin arttırılması, organik çözücüler, organik asitler, desktran, amino asitler, enzimler, vitaminler, gelişme faktörleri ve besin maddelerinin elde edilmesi.

GDM321 – Gıda Biyoteknolojisi (2-0)2
Biyoteknolojinin genel kavramlarına giriş, modern ve klasik biyoteknolojinin karşılaştırılması, biyolojik organizmalarının özellikleri ve kullanımı, biyoreaktörler ve biyomühendislik, saflaştırma işlemleri, modern gıda biyoteknolojisi uygulamaları.

GDM322 – Beslenme İlkeleri (2-0)2
Beslenme ve sağlık, beslenmede esas olan besin öğeleri, özellikleri ve vücutta kullanımları, değişik besin gruplarının bileşimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, değişik yaş, cinsiyet, çalışma ve özel durumda olan birey ve gruplar için uygun beslenme planlarının yapılması.

GDM323- Gıdaların Fiziksel Özellikleri (2-0)2
Gıdaların fiziksel özelliklerinin dayandığı temeller, yoğunluk ve özgül ağırlık, tekstürel ve reolojik özellikler, gıdalarda emülsiyon, köpük oluşumu, jelleşme, adhezyon, kohezyon, çözünürlük ve ıslanabilirlik gibi yüzey özellikleri, gıdaların termal özellikleri, gıdaların ısıl iletkenliği, gıdaların dielektrik özellikleri.

GDM421- Tahıl Teknolojisi (2-2)3
Hububatın tanımı ve önemi, buğdayın tanımı, buğday tanesinin anatomisi, fiziksel ve kimyasal yapısı, tahılların depolanması,temizlenmesi ve tavlama işlemi, buğday öğütme teknolojisi yöntemleri, un ve irmik üretimi, ekmek, makarna, bisküvi, çeltik ve pirinç, bulgur, tarhana ve diğer hububat ürünlerinin üretim teknolojisi konularını içermektedir.

GDM422- Fermentasyon Teknolojisi (2-2)3
Fermentasyonun tanımı, fermentasyon mikroorganizmaları, fermentasyon kinetiği, alkol fermentasyonu ve diğer fermentasyonlar, distile alkollü içkiler teknolojisi, şarap teknolojisi, bira teknolojisi, sirke teknolojisi, laktik asit fermentasyonları ve teknolojileri, fermente ürünlerde kalite
analizleri.

GDM423-Meyva ve Sebze Teknolojisi (2-2) 3
Meyve sebze yapısı ve bilesimi, meyve suyu, nektar ve içeceklerin üretim teknolojileri, domates ürünlerinin işlenmesi ve salça üretim teknolojisi, meyve ve sebze sularının konsantre edilmesi, ısıl işlemlerde pastörizasyon ve sterilizasyon değerlerinin hesaplanması, konserve üretim teknolojisi, reçel ve marmelat üretim teknolojisi, soğukta ve dondurarak muhafaza teknolojisi, kurutma teknolojisi.

GDM424-Su Ürünlerini Teknolojisi (2-2) 3
Su ürünleri isleme teknolojisi dersi, balıkların ve diğer su ürünlerinin kimyasal kompozisyonu, beslenme açısından önemi, kalite özellikleri, ölüm sonrası balık kalitesinde olusan değisiklikler ve bu değisikliklerin teknolojik kaliteye olan etkileri gibi konuları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, bu derste su ürünlerinin değerlendirilmesinde uygulanan dondurma, tuzlama, kurutma, konserveleme ve tütsüleme gibi temel teknolojik islemler, ürün özellikleri de göz önünde bulundurularak aktarılmaktadır. Ayrıca su ürünleri mikrobiyolojisi, su ürünlerinde bulunan toksinler ve ambalajlama tekniklerine de değinilmektedir.

GDM425-Yağ Teknolojisi (2-2)3
Bitkisel yağ kaynaklarının sınıflandırılması, zeytinyağı üretim teknolojisi, yağlı tohumların depolanması, yağlı tohumlara uygulanan ön islemler, ön islemlerden geçirilen yağlı tohumlardan ham yağ üretimi, ham yağların fiziksel ve kimyasal yöntemlerle rafinasyonu, hidrojenasyon islemi ile margarin hammaddesi katı yağ üretimi, hidrojene katı yağlardan margarin üretim teknolojisi.

GDM426-Süt Teknolojisi (2-2)3
Sütün bilesimi, süt bilesenlerinin teknolojik açıdan önemi, süte uygulanan çesitli teknolojik islemler, pastörize ve sterilize süt, yoğurt, peynir, tereyağı, süttozu, dondurma gibi süt mamullerinin teknolojileri ve sütçülük artıklarının değerlendirilmesi.

GDM427-Et İşletme Teknolojisi (2-2) 3
Etin kimyasal kompozisyonu, kasın ve kas ile iliskili dokuların yapılanması, fonksiyonel özellikleri, et kalitesi temel alınarak kesim sonrasında glikoliz, ölüm sertliği olusum mekanizması, kasın ete dönüşümünü etkileyen faktörler ve et kalitesine etkileri, taze etin soğutulması ve dondurulması, etin teknolojik özellikleri, kürleme, tütsüleme, emülsiye etme ve fermentasyon gibi temel işleme teknikleri ve bu tekniklerle işlenen ürünlerin kalite özellikleri.

GDM430- İşletme Sanitasyonu (2-2)3
Gıda Endüstrisinde hijyen ve sanitasyon kavramları ve önemi, gıdalarda kontaminasyon kaynakları ve önlenmesi, gıda işletmelerinde temizlik ve sanitasyon uygulamaları, personel hijyeni, eğitimi, temizlik malzemeleri, sanite ediciler, böcek kontrolü, gıda endüstrisinde kullanılan suyun özellikleri ve dezenfeksiyon.

GDM431-Gıda Ekonomisi ve İşletmesi (3-0)3
Tarım-gıda ilişkisi ve entegrasyon modelleri, gıda üretimi ve talebi, gıda piyasaları ve aktörleri, gıda
pazarlaması, dağıtım sistemleri ve organizasyonları, gıda politikası bileşenleri, gıda güvenliği vegüvenilirliği, gıda alt dalları-sektörel analiz ve güncel değerlendirmeler-, işletme yapıları, kuruluş yeri seçimi, üretim-maliyet ve kapasite analizleri, yatırım projelemesi, ekonomik ve finansal analizler.

GDM432-Gıda Mevzuatı (3-0)3
Türkiye’de gıda kontrolünün tarihçesi, 5179 sayılı yasa ve getirdikleri, Türk Gıda Kodeksi tebliğleri,gıda kontrol yönetmeliği ve kontrol sistemi, ISO 17020 ve gıda denetçiliği,gıda kontrol laboratuarları, AB’de gıda mevzuatı ve gıda denetimi, , TSE gıda standardları ,ISO ve CAC gıda standardları, HACCP uygulamasının kontrolü.